Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van studio Vandaan m.b.t. Yoga & Meditatie lessen, Massages en massageworkshops, Kookworkshops en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan – versie geldig vanaf 7 Juni 2016.

 

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De boeking of deelname aan één van de lessen, workshops, massages, yogaweekenden, of huiskamerrestaurants of andere activiteiten aangeboden door studio Vandaan, betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen, massages, workshops, yogaweekenden of huiskamerrestaurants, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist/klant is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent/masseur. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

 

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde (les/workshop) tarief voor aanvang op de rekening te voldoen, danwel (in overleg met studio Vandaan) binnen 3 dagen na de gevolgde les, workshop of massage middels overschrijving naar IBAN NL69 KNAB 0729 5544 81 t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. je naam.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Vandaan het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het tarief van de massage- Yoga, of Kookworkshop- Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld. 

2.4) Bij de aankoop van een studio Vandaan Yoga 5 of 10-sessieskaart, een 3 of 5 Yoga privésessieskaart, een 3-of 5-massagekaart, een massage- of kookworkshop-bon dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden op het bovengenoemde KNAB rekeningnummer, vóór aanvang van de betreffende activiteit. 

2.5) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan studio Vandaan een dag, meerdere dagen of weken gesloten zijn; als dit het geval is, wordt dit uiterlijk een maand van te voren aangekondigd op de website www.studiovandaan.nl, onder 'nieuws'. 

2.6) Bij de boeking van Kookworkshops, Massageworkshops of Yoga en-of meditatieclinics wordt een aanbetaling gevraagd van € 50,00 euro. Pas na ontvangst van de aanbetaling op de rekening is de geplande datum definitief geboekt. Restitutie van de aanbetaling na annulering van de gemaakte boeking, is niet mogelijk.

2.7) Na de boeking van een massage, workshop of privé-les is altijd betaling verschuldigd tenzij de afspraak telefonisch danwel per mail uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is betaling alsnog verschuldigd. Na de boeking van een Zwangerschapsyoga-partnerles (in een groep) wordt bij vroegtijdig bevallen en dus annulering vóór aanvang van de les, €5,00 ingehouden aan administratiekosten. Het restant van het tarief wordt zsm teruggestort. Artikel 3 Uitsluiting
3.1) studio Vandaan heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les, massage of kookworkshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) studio Vandaan heeft het recht de toegang van de les, massage of kookworkshop, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald. Men dient zich in te schrijven voor de les via de website www.studiovandaan.nl

4.2) Er is betaling verschuldigd voor iedere in het systeem gereserveerde les. Bij gemiste gereserveerde lessen door verhindering, vakantie, ziekte of andere redenen, waarvoor men zich niet tijdig (i.e. vóór 24 uur voor de les) via het systeem heeft uitgeschreven, is nog steeds betaling verschuldigd. 

4.3) Bij langdurige ziekte of afwezigheid kunt u contact opnemen met studio Vandaan zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik van de 5- of 10 rittenkaarten.

 

Artikel 5 Annulering door studio Vandaan

5.1) studio Vandaan heeft het recht zonder opgave van redenen de dag, tijd, docent, type van de les en/of les/locatie van een les of workshop te wijzigen.

5.2) studio Vandaan heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) studio Vandaan behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, massages, yogaweekenden en cursussen ten allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website www.studiovandaan.nl en waar mogelijk, via de mail van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) studio Vandaan en haar docenten verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) studio Vandaan en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, clinics, weekenden en cursussen op eigen risico.

 

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met studio Vandaan betreffende deelname aan lessen of massages, of houden van cursussen, workshops, trainingen, weekenden en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door studio Vandaan

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van studio Vandaan behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 10 Privacy

10.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derden.

 

studio Vandaan - Danielle van Grieken

 

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Zwangerschapsyoga

Dit zijn aanvullende voorwaarden naast de algemene voorwaarden

 

1) Algemeen

Reserveren voor en deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de onderstaande algemene voorwaarden.

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier voor Zwangerschapsyoga bij studio Vandaan.

1.2) Deelname aan de lessen/cursus is op eigen risico, ben je onder medische behandeling raadpleeg dan altijd voor deelname aan de cursus/lessen je behandelend verloskundige/gynaecoloog/arts/specialist. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/verloskundige te raadplegen alvorens een zwangerschapsyogales te volgen.


2) Betaling

2.1) De kosten zijn € 7,50 voor een proefles, €12,50 per losse les, €65,00 per 5-sessieskaart, en €120,00 per 10-sessieskaart

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de les per rekening te voldoen, via het betalingssysteem op de website danwel via een overschrijving op: IBAN NL69 KNAB 0729 5544 81 t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. je naam.

2.3) Er is betaling verschuldigd voor iedere in het systeem gereserveerde les. Bij gemiste gereserveerde lessen door verhindering, vakantie, ziekte of andere redenen, waarvoor men zich niet tijdig (lees vóór 24 uur voor de les) via het systeem heeft uitgeschreven is betaling verschuldigd. Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen op de 5 of 10-sessieskaart is in principe niet mogelijk (met uitzondering van bijzondere omstandigheden). 

 

3) Lessen

3.1) Tijdens en buiten feestdagen en schoolvakanties kunnen er lessen vervallen. Dit wordt op de site aangegeven. Waar mogelijk zal studio Vandaan de les door laten gaan met een vervangende en gekwalificeerde zwangerschapsyogadocente.

 

4) Privacy

4.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derden voor commerciële redenen.

 

studio Vandaan - Danielle van Grieken